زاهدان

خورشیدی (سولار)

نیروگاه 40 کیلووات خورشیدی متصل به شبکه برق (ON-GRID)

کرمانشاه

خورشیدی (سولار)

نیروگاه 100 کیلووات خورشیدی متصل به شبکه برق (ON-GRID)

تهران

خورشیدی (سولار)

نیروگاه 5 کیلووات خورشیدی متصل به شبکه برق (ON-GRID)

دماوند - تهران

خورشیدی (سولار)

نیروگاه 10000 کیلووات خورشیدی متصل به شبکه برق (ON-GRID)