شهرک صنعتی یزد

تولید همزمانبرق وحرارت CHP

6000 کیلووات موتور گازسوز

کاشان

تولید همزمان برق و حرارت CHP

1000 کیلووات موتور گازسوز

تهران

تولید همزمان برق و حرارت CHP

300 کیلووات موتور گازسوز

دماوند – تهران

تولید همزمان برق و حرارت CHP

15000 کیلووات موتور گازسوز

اصفهان

تولید همزمان برق و حرارت CHP

1300کیلووات موتور گازسوز