تابان انرژی مهر آفرین (تاما) وال واشر 12 وات 30 سانت ضدآب (IP65) بدون استفاده از چسب آکواریوم AC
تابان انرژی مهر آفرین (تاما)
وال واشر 12 وات 30 سانت ضدآب (IP65) بدون استفاده از چسب آکواریوم AC
تابان انرژی مهر آفرین (تاما) وال واشر 18 وات 100 سانت ضد آب (AC (IP66
تابان انرژی مهر آفرین (تاما)
وال واشر 18 وات 100 سانت ضد آب (AC (IP66
تابان انرژی مهر آفرین (تاما) وال واشر 24 وات 100 سانت ضدآب (AC (IP65
تابان انرژی مهر آفرین (تاما)
وال واشر 24 وات 100 سانت ضدآب (AC (IP65

تابان انرژی مهر آفرین (تاما) وال واشر 3 وات 10 سانت ضدآب  (AC (IP65
تابان انرژی مهر آفرین (تاما)
وال واشر 3 وات 10 سانت ضدآب (AC (IP65
تابان انرژی مهر آفرین (تاما) وال واشر 36 وات 100 سانت ضد آب (AC (IP65
تابان انرژی مهر آفرین (تاما)
وال واشر 36 وات 100 سانت ضد آب (AC (IP65
تابان انرژی مهر آفرین (تاما) وال واشر 6 وات 20 سانت ضدآب (IP65) بدون استفاده از چسب آکواریوم AC
تابان انرژی مهر آفرین (تاما)
وال واشر 6 وات 20 سانت ضدآب (IP65) بدون استفاده از چسب آکواریوم AC

تابان انرژی مهر آفرین (تاما) وال واشر 9 وات 25 سانت ضدآب (IP65) بدون استفاده از چسب آکواریوم AC
تابان انرژی مهر آفرین (تاما)
وال واشر 9 وات 25 سانت ضدآب (IP65) بدون استفاده از چسب آکواریوم AC

دسته بندی محصولات

همه محصولات